ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์54คน
ผู้ชมวันนี้1291คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37896คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978665คน
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเรือน มุ่งหามณี
ประธานสภาเทศบาล
  
นายทวี ด้วงศิริ
รองประธานสภาเทศบาล
  

นางสาวอัมพิกา เซียสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นายจตุพร บุญชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นายพนม วัฒนวิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นางสาวเนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นายสมยศ เฉียวกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 1)

นางสาวสุนันท์ เจริญญาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 2)
  
นายสุพจน์ ขุนตาล
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 2)

นางฤดี บุญชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 2)
  
นายวิชัย ถาวรพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 2)

นายวันชัย พุ่มเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นางภัทรกร กำลังมาก
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นางจิดาภา เกิดผล
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นายวิสูตร รงค์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นางเอมอร แตงไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นายขวัญชัย งามศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 3)

นายสุเทพ พึ่งกลั่น
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 4)

นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 4)

นายอนันต์ ใจประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 4)

นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 4)
  
นายโศภณ พรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล
(เขต 4)

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙