ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้914คน
ผู้ชมเมื่อวาน1410คน
ผู้ชมเดือนนี้25321คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3872967คน
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล
  
นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์
รองปลัดเทศบาล (ช่วยราชการ)

นายอนันต์ บุญสม
รองปลัดเทศบาล
  
นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล
  
นายประยงค์ จันทร์ไชย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  
  
นางสาวพรรณภา รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ รก.ผอ.สำนักการคลัง
  

นางมาลี ตัณฑิกุล
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
  
นางสาวอรญา ปิ่นศร
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  
  
นายเกษตร ถนอมรอด
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  

นางสุนทรี จิตรีพล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
  
นายไพรัตน์ เพชรราช
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  
  
นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  
  
นายณรงค์ บุปผา
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
  
  
นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙