ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้1255คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37860คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978629คน
 
 
 
 
 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จากข่าวสารของ "กรมควบคุมโรค" ชี้สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ยังมีรายงานการพบอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพีน้องประชาชน ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และมีความประสงค์ที่จะให้เขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ซึ่งโครงการนี้มีภารกิจหลายประเภท อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การออกเทศบัญญัติและการบังคับใช้ ฯลฯ

เทศบาลจึงต้องมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงทำให้กิจกรรมการฉีดวัคซีนมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะไปบริการพี่น้องประชาชนตามบ้านได้ อีกทั้ง ผู้ที่จะฉีดวัคซีนนั้นต้องผ่านการอบรมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่ประชาชนจะขอรับวัคซีนไปฉีดเอง

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดสถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของท่านโดยไม่คิดมูลค่า โดยจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และจะฉีดวัคซีนฯ ต่อเนื่องในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของเดือนมีนาคม 2561 นี้ เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ใต้ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ผอ.นพพรวรรณ ทองเต็ม ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง โทรศัพท์ 081-8650051


อ่าน 819 ครั้ง   โพสเมื่อ : 09/03/2018 08:10   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙