เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้1235คน
ผู้ชมเมื่อวาน1850คน
ผู้ชมเดือนนี้37867คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3924357คน
 
 
 
 
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดงาน "นัดพบแรงงาน" วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอาคารเช่าโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาพาณิชย์)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่
ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561
ประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินแบบไร้รอยต่อ(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) -ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 2)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ี 3
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก
ประกาศอำเภอศรีราชา เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ศูนย์แว่นตาเพชรเจริญการแว่น จัดทำโครงการ "แว่นตาพอเพียงสู่ชุมชน"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน "ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า" ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกอบอาชีพอิสระ (มาตรา 40)
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแผงตลาดโต้รุ่ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแผงตลาดสด
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2561 (ศิลปะการพับผ้าขนหนู) ในวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญ ช็อป ชิม สินค้าตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักงานการคลัง
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใน ปี 2560
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขอเชิญช็อปชิมในงานตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักการคลัง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง -ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)ตอน1ส่วนที่1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือโรงงานในการเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ข
กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙