ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้84คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43162คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053397คน
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
เทศบาลนครแหลมฉบัง ตรวจคัดกรองสายตา เพื่อตัดแว่นสายตา ฟรี
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การให้บริการรับยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงพักกลางวันและการเปิดบริการในวันเสาร์
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2562
เทศบาลนครแหลมฉบังขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561(นครแหลมฉบัง ลอยรักษ์ ร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย) ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญชุมชนในเขตเทศบาลฯ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมประกวดประดิษฐ์กระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประกวดหนูน้อยนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลนครแหลมฉบังต้องการสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ต้องการมีงานทำ เพื่อรายงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2561
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 23 ชุมชน ในวันที่ 16 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กร
ประชาสัมพันธ์มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระสำหรับร้านค้าในจังหวัดชลบุรี
การให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) ท่าเรือแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี ตอนที่ 2
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสี่เขียว ครั้งที่ 20
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอความอนุเคราะห์ในการติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ(การประชุมใหญ่ ครั้งที่3)งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข359)ตอน1ส่วนที่1
ขอเชิญ ช็อป ชิม สินค้าตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักงานการคลัง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบการโรงงาน ตัดชิ้นงาน และล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนจากโครงสร้างทางทะเลและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรมทางหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคายตอนชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน "ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
กำลังแสดงหน้าที่ 1/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙