ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้1315คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37920คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978689คน
 
 
 
 
 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มีความเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับทราบถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด และพัฒนาทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประสานความร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังทำให้ชุมชน สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก อนุ รามจันทร์ ผู้อำนวยการฝึก พันโท นริศ สามารถ วิทยากรบรรยาย และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักเรียน และเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๕๐ คน

อ่าน 192 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/07/2018 10:06   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙