ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้152คน
ผู้ชมเมื่อวาน1356คน
ผู้ชมเดือนนี้40688คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4050923คน
 
 
 
 
 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เขต ๑

ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ โดยกำหนดวันจัดทำประชาคม ทั้ง ๔ เขต ดังนี้
- เขต ๑ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ประกอบด้วย ชุมชน-บ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนวัดมโนรม และชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม


อ่าน 303 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/01/2018 10:00   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙