ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้65คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43143คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053378คน
 
 
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมแก่งหางแมว ADP จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง โดย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าพรภิรมย์ เสือแดง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมแก่งหางแมว ADP อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๔๕ คน นำโดย ท่านกุสุมาลย์ มีพืชน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว และคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และอสม.จากอบต.แก่งหางแมว เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแก่งหางแมว และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๒ รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง “เครือข่ายที่เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์” โดย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าพรภิรมย์ เสือแดง

อ่าน 156 ครั้ง   โพสเมื่อ : 06/10/2017 06:05   บันทึกข้อมูลโดย : พิมพ์พิศา จิตต์ชื้น

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙