ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์41คน
ผู้ชมวันนี้10774คน
ผู้ชมเมื่อวาน3100คน
ผู้ชมเดือนนี้44760คน
ผู้ชมเดือนก่อน59588คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3794359คน
โครงสร้างการบริหารงาน
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน และงานนิเทศการศึกษา
    2.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนระดับ การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
         2) ดำเนินการสรรหา ได้แก่ การรับสมัคร การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
         3) การจ้างพนักงานจ้าง การจ้างครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การต่อสัญญาจ้าง
         4) งานวางแผนอัตรากำลัง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาล รวมทั้งการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา
         5) การวางแผนและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รวมทั้งการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         6) งานการขอพระราชทานเพลิงศพ พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
         7) การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการวางระบบควบคุม ภายในของกองการศึกษา
         8) การขอเพิ่มวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนแปลงประวัติทางการศึกษา รวมทั้งการรายงานการเปลี่ยนแปลง ประวัติทางการศึกษา ของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
         9) จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา
       10) การเสนอขอให้มีการประเมินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
       11) การขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล
       12) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานกองการศึกษา
       13) จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลในบัตรประวัติให้เป็นปัจจุบัน
       14) การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา
       15) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       16) การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน และการทัศนศึกษานอกสถานที่
       17) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
       18) งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง และ บุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
       19) การลาพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร ลากิจ ลาป่วย และการลาประเภทอื่นๆ
       20) งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์ การอุทธรณ์
       21) การออกจากราชการ การพ้นจากตำแหน่ง ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากร ทางการศึกษา การเกษียณอายุราชการ
       22) งานข้อมูล และรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
       23) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ
       24) การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงาน ช่วยปฏิบัติราชการ กองการศึกษา
       25) การจัดทำรายงานการประชุม บันทึกข้อความ แจ้งเวียน ประกาศ คำสั่ง และ การประสานงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทาง การศึกษา
       26) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.2 งานโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) งานจัดตั้งและควบคุมโรงเรียน
         2) งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
         3) งานส่งเสริมวิชาการนักเรียน
         4) งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
         5) งานปลูกฝังคุณธรรมและวินัยนักเรียน
         6) งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
         7) งานปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
         8) งานจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา
         9) งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียน
       10) งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และความสัมพันธ์กับชุมชน
       11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.3 งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) งานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นโดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนด้านการเรียน การสอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจใช้วิธีให้คำปรึกษา แนะนำเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือประชุม สัมมนา อบรม หรือ นิเทศทางไกลด้วยสื่อต่างๆ หรือสาธิต หรือนิเทศด้วยวิธีการอื่นๆ
         2) งานศึกษาค้นคว้า จัดทำ และรวบรวมข้อมูล ผลงานทางวิชาการ งานเขียนตำรา ผลิตตำรา คู่มือครู และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
         3) งานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
         4) งานพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
         5) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
         6) งานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
         7) งานให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่คณะครูผู้สอนเพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เข้าสู่เงื่อนไขของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ทางราชการกำหนดไว้
         8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙