ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้94คน
ผู้ชมเมื่อวาน1093คน
ผู้ชมเดือนนี้47127คน
ผู้ชมเดือนก่อน45476คน
ผู้ชมทั้งสิ้น2922378คน
โครงสร้างการบริหารงาน

กองช่างสุขาภิบาล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง การวางโครงการ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การวางระบบการจัดการด้านวิศวกรรมหรือช่างสุขาภิบาล ตลอดจนการดำเนินงานควบคุมรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งในระบบช่างสุขาภิบาล ติดตามผลค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบและให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือช่างสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ เช่น กิจการประปา ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว สำหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือชุมชนหนาแน่น ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยของคนในเขตเทศบาลโดยตรง หรือเป็นทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือเหตุรำคาญในชุมชน และสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประปา ระบบระบายน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อน หรือระบบการใช้น้ำหมุนเวียนสำหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วย งานที่รับผิดชอบ
กองช่างสุขาภิบาล ของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ โดยมีองค์ประกอบของลักษณะงานดังนี้
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และธุรการทั่วไป ได้แก่ การจัดทำบัญชีลงรับ-ส่งหนังสือ การจัดทำบันทึกสรุปการประชุม การจัดทำประกาศ คำสั่ง การแจ้งเวียนหนังสือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประกาศเกียรติคุณ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
      งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของเทศบาล
         ๒) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
         ๓) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
         ๔) งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
         ๕) งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และคำร้องขออื่นๆ
         ๖) งานควบคุมจัดทำทะเบียน เก็บรักษาพัสดุ เอกสารต่างๆ
         ๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
         ๘) งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
         ๙) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ สนับสนุนระเบียน และรายงานให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ๑๐) งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านช่างสุขาภิบาล
       ๑๑) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
       ๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การเงิน การบัญชี จัดทำบัญชีเงินเดือน การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกองช่างสุขาภิบาล
      งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานจัดทำ จัดเก็บเอกสารการเงิน
         ๒) งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
         ๓) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
         ๔) งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป
         ๕) งานจัดซื้อครุภัณฑ์
         ๖) งานจัดจ้างต่าง ๆ
         ๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙