ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้76คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43154คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053389คน
 
 
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน (จำนวน ๑๕๒ กระบวนงาน)
กระบวนงานที่ ๑ การแจ้งขุดดิน
กระบวนงานที่ ๒ การแจ้งถมดิน
กระบวนงานที่ ๓ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
กระบวนงานที่ ๔ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
กระบวนงานที่ ๕ การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑
กระบวนงานที่ ๖ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
กระบวนงานที่ ๗ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
กระบวนงานที่ ๘ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
กระบวนงานที่ ๙ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
กระบวนงานที่ ๑๐ การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔
กระบวนงานที่ ๑๑ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
กระบวนงานที่ ๑๒ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
กระบวนงานที่ ๑๓ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
กระบวนงานที่ ๑๔ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
กระบวนงานที่ ๑๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
กระบวนงานที่ ๑๖ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
กระบวนงานที่ ๑๗ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กระบวนงานที่ ๑๘ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
กระบวนงานที่ ๑๙ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
กระบวนงานที่ ๒๐ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กระบวนงานที่ ๒๑ การรับชำระภาษีป้าย
กระบวนงานที่ ๒๒ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๒๓ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๒๔ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๒๕ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๒๖ การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
กระบวนงานที่ ๒๗ การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๒๘ การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
กระบวนงานที่ ๒๙ การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
กระบวนงานที่ ๓๐ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนงานที่ ๓๑ การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
กระบวนงานที่ ๓๒ การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อยู่ระหว่างการอนุมัติของ ก.พ.ร.)
กระบวนงานที่ ๓๓ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์
กระบวนงานที่ ๓๔ การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุเกิน ๗ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
กระบวนงานที่ ๓๕ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
กระบวนงานที่ ๓๖ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
กระบวนงานที่ ๓๗ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
กระบวนงานที่ ๓๘ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว
กระบวนงานที่ ๓๙ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
กระบวนงานที่ ๔๐ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
กระบวนงานที่ ๔๑ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
กระบวนงานที่ ๔๒ การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
กระบวนงานที่ ๔๓ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
กระบวนงานที่ ๔๔ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ(ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")
กระบวนงานที่ ๔๕ การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
กระบวนงานที่ ๔๖ การขอเลขที่บ้าน
กระบวนงานที่ ๔๗ การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
กระบวนงานที่ ๔๘ การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือถูกทำลาย
กระบวนงานที่ ๔๙ การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดปกติไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
กระบวนงานที่ ๕๐ การรับแจ้งเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
กระบวนงานที่ ๕๑ การรับแจ้งเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
กระบวนงานที่ ๕๒ การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)
กระบวนงานที่ ๕๓ การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
กระบวนงานที่ ๕๔ การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
กระบวนงานที่ ๕๕ การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในการอุปการะหรือการสงเคราะห์
กระบวนงานที่ ๕๖ การพิสูจน์สถานการเกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
กระบวนงานที่ ๕๗ การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
กระบวนงานที่ ๕๘ การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
กระบวนงานที่ ๕๙ การรับแจ้งการตาย (กรณีสำนักทะเบียนอื่น)
กระบวนงานที่ ๖๐ การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
กระบวนงานที่ ๖๑ การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
กระบวนงานที่ ๖๒ การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
กระบวนงานที่ ๖๓ การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
กระบวนงานที่ ๖๔ การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
กระบวนงานที่ ๖๕ การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
กระบวนงานที่ ๖๖ การรับแจ้งการย้ายออก
กระบวนงานที่ ๖๗ การรับแจ้งการย้ายเข้า
กระบวนงานที่ ๖๘ การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
กระบวนงานที่ ๖๙ การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
กระบวนงานที่ ๗๐ การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
กระบวนงานที่ ๗๑ การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง
กระบวนงานที่ ๗๒ การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม
กระบวนงานที่ ๗๓ การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
กระบวนงานที่ ๗๔ การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมือปี พ.ศ.๒๔๙๙
กระบวนงานที่ ๗๕ การเพิ่มชื่อกรณีใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
กระบวนงานที่ ๗๖ การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
กระบวนงานที่ ๗๗ การเพิ่มขื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
กระบวนงานที่ ๗๘ การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว
กระบวนงานที่ ๗๙ การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
กระบวนงานที่ ๘๐ การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
กระบวนงานที่ ๘๑ การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน
กระบวนงานที่ ๘๒ การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
กระบวนงานที่ ๘๓ การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
กระบวนงานที่ ๘๔ การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
กระบวนงานที่ ๘๕ การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
กระบวนงานที่ ๘๖ การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
กระบวนงานที่ ๘๗ การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กระบวนงานที่ ๘๘ การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทร.13
กระบวนงานที่ ๘๙ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
กระบวนงานที่ ๙๐ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล กรณีในเขต
กระบวนงานที่ ๙๑ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่ีอและรายการ
กระบวนงานที่ ๙๒ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
กระบวนงานที่ ๙๓ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
กระบวนงานที่ ๙๔ การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
กระบวนงานที่ ๙๕ การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
กระบวนงานที่ ๙๖ การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
กระบวนงานที่ ๙๗ การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓
กระบวนงานที่ ๙๘ การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
กระบวนงานที่ ๙๙ การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
กระบวนงานที่ ๑๐๐ การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
กระบวนงานที่ ๑๐๑ การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
กระบวนงานที่ ๑๐๒ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กระบวนงานที่ ๑๐๓ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม)
กระบวนงานที่ ๑๐๔ การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
กระบวนงานที่ ๑๐๕ การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กระบวนงานที่ ๑๐๖ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กระบวนงานที่ ๑๐๗ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนงานที่ ๑๐๘ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
กระบวนงานที่ ๑๐๙ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
กระบวนงานที่ ๑๑๐ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กระบวนงานที่ ๑๑๑ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนงานที่ ๑๑๒ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด
กระบวนงานที่ ๑๑๓ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
กระบวนงานที่ ๑๑๔ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กระบวนงานที่ ๑๑๕ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนงานที่ ๑๑๖ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
กระบวนงานที่ ๑๑๗ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
กระบวนงานที่ ๑๑๘ การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
กระบวนการที่ ๑๑๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
กระบวนการที่ ๑๒๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
กระบวนการที่ ๑๒๑ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กระบวนการที่ ๑๒๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กระบวนการที่ ๑๒๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนการที่ ๑๒๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
กระบวนการที่ ๑๒๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
กระบวนการที่ ๑๒๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนการที่ ๑๒๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
กระบวนการที่ ๑๒๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
กระบวนการที่ ๑๒๙ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
กระบวนงานที่ ๑๓๐ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(อยู่ระหว่างการอนุมัติของ ก.พ.ร.)
กระบวนการที่ ๑๓๑ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กระบวนงานที่ ๑๓๒ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กระบวนงานที่ ๑๓๓ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนงานที่ ๑๓๔ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
กระบวนงานที่ ๑๓๕ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
กระบวนงานที่ ๑๓๖ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนงานที่ ๑๓๗ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
กระบวนงานที่ ๑๓๘ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
กระบวนการที่ ๑๓๙ การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
กระบวนการที่ ๑๔๐ การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาล
กระบวนงานที่ ๑๔๑ การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตเทศบาล
กระบวนการที่ ๑๔๒ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒
กระบวนการที่ ๑๔๓ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
กระบวนการที่ ๑๔๔ การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
กระบวนงานที่ ๑๔๕ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลนครแหลมฉบัง
กระบวนงานที่ ๑๔๖ ภาษีบำรุงท้องที่
กระบวนงานที่ ๑๔๗ ขออนุญาตเชื่อมต่อน้ำทิ้ง
กระบวนงานที่ ๑๔๘ การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ๒
กระบวนงานที่ ๑๔๙ การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๓
กระบวนงานที่ ๑๕๐ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ๓
กระบวนงานที่ ๑๕๑ การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ๓
กระบวนงานที่ ๑๕๒ การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ๓

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙