ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้52คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43130คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053365คน
 
 
 
 
 
อัตรากำลัง
อัตรากำลังพนักงานเทศบาล

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2561

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (คน)

ลูกจ้างประจำ(คน)

พนักงานจ้าง (คน)

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๓๓ ๓๐ ๖๓

 ๑๓๒

๘๔

๒๑๖

๒๘๕

สำนักการคลัง

๓๙๔๔

-

-

-

๑๘

๔๕

๖๓

๑๐๗

สำนักการช่าง

๒๓

๑๒

๓๕

๑๑

๑๔๘

๑๒๓

๒๗๑

๓๑๗

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๕

๔๑

๕๗

๑๓๑

๑๘๘

๒๓๕

กองวิชาการและแผนงาน

๑๙

๒๗

-

-

-

๑๔

๓๑

๔๕

๗๒

กองการศึกษา

๑๐

๑๗

-

๔๖

๒๗

๗๓

๙๑

กองช่างสุขาภิบาล

๑๒

-

๕๙

๒๕ ๘๔ ๙๗

กองสวัสดิการสังคม

๑๘

๒๖

-

-

-

๑๖

๒๖

๔๒

๖๘

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๙๖

๑๖๙

๒๖๕

๑๗

๒๕ ๔๙๐ ๔๙๕ ๙๘๕

,๒๗๕


**************************************************************

สรุปจำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

๒๖๕

๒๕

๙๘๕

 

 

 

๑๐

๑๑

สังกัดสถานศึกษา

พนักงานครูเทศบาล

ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่ง ภารโรง)

พนักงานจ้าง

ผู้ช่วยครู

พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานครูเทศบาล

พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)

 

๑๗๓

๒๐

๖๓

๓๙

 

๑๖

๑๐

 

 

รวม

๑,๖๐๑

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙