ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้1361คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37966คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978735คน
 
 
 
 
 
แผนงานและโครงการ
งบประมาณ พ.ศ.2553
 

1.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเขตทางรถไฟถึงสายไฟแรงสูงหนองสะเดา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 เมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 13 บ่อ ความยาว 250 เมตร ท่อลอดถนน Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 13 จุด

2.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้าเนย โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ยาว 106 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø0.40 เมตร พร้อมพักจำนวน 4 จุด

3.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกบ้านปลัดอภิชาต โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 5.00 6.00 เมตร ยาว 197 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 20 บ่อ ยาว 394 เมตร

4.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยอินเจริญ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 3.00 4.00 เมตร ยาว 42 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด ยาว 45 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด

5.

ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมหลังหมู่บ้านกรีนวิวล์ 3 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร

6.

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล 7 ช่วงสามแยกเข้านิคมอุตสาหกรรม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

7.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังโรงน้ำแข็งวรกิจ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร พร้อมทั้งรางวีทั้ง 2 ข้าง กว้างรวม 4.50 6.00 เมตร ความยาว 580 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,291 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 282 เมตร พร้อมบ่อตรวจจำนวน 15 บ่อ

8.

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนนิสารัตน์ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ยาวรวม 116 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø0.40 เมตร จำนวน 5 จุด

9.

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสุดซอยเข้าบริษัท ชินไทโฮทุ่งกราด โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร กว้าง 4.40 7.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร

10.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้าทยอยอ่าวอุดม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 3.30 7.50 เมตร ยาว 58 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ ยาว 58 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 จุด

11.

ก่อสร้งถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ(ซอยบ้านลุงหม่อง) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 3.00 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ ความยาว 130 เมตร ท่อลอดข้ามถนน Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 จุด

12.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกแจงบำรุง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ยาวรวม 110 เมตร

13.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมระหว่างถนนทุ่งกราดกับถนนหนองสะเดา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง 5.50 7.00 เมตร ยาวรวม 858 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า5,500 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 80 บ่อ ยาวรวม 1,608 เมตร

14.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำถนนเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 3 กับถนนเขาหิน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีหนา 0.25 เมตร กว้าง 6.00 8.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ Ø0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน32 บ่อ ยาว 650 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 จุด

15.

ก่อสร้างถนนลูกรังถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่ โดยก่อสร้างถนนลูกรังหนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 - -8.00 เมตร ยาวรวม 2,200 ตารางเมตร

16.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากถนนบ่อยางไปทางถนนบายพาส โดยก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว320 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

17.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายเขตประปา ถนนเชื่อมระหว่างถนนหนองพังพวยกับถนนหลังหมู่บ้านสหภาพ 4 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,690 ตารางเมตร และขยายเขตประปา ด้วยท่อพีวีซี Ø4 นิ้ว ยาว 615 เมตร

18.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายเขตประปาข้างบ้านถนัดศรี โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา  0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180 ตารางเมตร และขยายเขตประปาด้วยท่อพีวีซี Ø4 นิ้ว ยาว 740 เมตร

19.

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามบริษัท ซังกิว โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร และท่อลอดถนนขนาด Ø0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 10

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙