ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้10735คน
ผู้ชมเมื่อวาน3100คน
ผู้ชมเดือนนี้44721คน
ผู้ชมเดือนก่อน59588คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3794320คน
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 28 กุุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ การประชุมครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (สภาเทศบาลมีมติรับรองแล้ว)
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที 27 ธันวาคม พ.ศ.2554
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552

 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552

 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552

 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552

 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2555
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันอังคารที่12 กุมภาพันธ์ 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556(ที่มีมติรับรองแล้ว)
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 (มติรองรับแล้ว)
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันพฤหัสบดีีที่ 5 กันยายน 2556 (มติรับรองแล้ว)
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 (มติรับรองแล้ว)

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 (มีมติรับรอง)
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 มีมติรับรอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มีมติรับรอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙