ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้1336คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37941คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978710คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย

ข้อมูลรายรับ รายจ่าย

ปีงบประมาณ2545

รายรับจริง

329,622,629.14บาท

รายจ่ายจริง

217,667,561.52บาท

ปีงบประมาณ2546

รายรับจริง

474,060,017.30บาท

รายจ่ายจริง

366,174,590.60บาท

ปีงบประมาณ2547

รายรับจริง

431,750,792.33บาท

รายจ่ายจริง

345,694,052.80บาท

ปีงบประมาณ2548

รายรับจริง

445,466,761.83บาท

รายจ่ายจริง

351,098,038.14บาท

ปีงบประมาณ2549

รายรับจริง

554,333,578.73บาท

รายจ่ายจริง

439,637,486.46บาท

ปีงบประมาณ2550

รายรับจริง

584,706,697.50บาท

รายจ่ายจริง

466,153,585.25บาท

ปีงบประมาณ2551

รายรับจริง

577,430,329,92บาท

(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายจ่ายจริง

494,427,210.54บาท

ปีงบประมาณ2552

รายรับจริง

603,240,432.27บาท

(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายจ่ายจริง

486,200,373.79บาท

ปีงบประมาณ2553

รายรับจริง

753,657,647.89บาท

รายจ่ายจริง

425,712,129.35บาท

ปีงบประมาณ2554
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

683,346,014.30บาท
622,341,500.58บาท

ปีงบประมาณ2555
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

918,305,736.00บาท
678,322,238,30บาท

ปีงบประมาณ2556

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

945,545,282.20บาท
874,032,505.79บาท

ปีงบประมาณ2557

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

900,800,000.00บาท
872,403,536.73บาท

ปีงบประมาณ2558
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

1,198,005,013.25 บาท
1,012,729,576.56 บาท

ปีงบประมาณ 2559
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

1,236,610,265.88 บาท
252,651,942.15 บาท

ปีงบประมาณ 2560
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

1,257,657,865.06 บาท
1,093,842,442.26 บาทงานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙