ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้57คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43135คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053370คน
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนบ้านทุ่ง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนบ้านนาเก่า
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนวัดมโนรม
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๑ ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๒ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๒ ชุมชนบ้านชากยายจีน
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๒ ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๒ ชุมชนวัดพระประทานพร
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๓ ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๓ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๓ ชุมชนบ้านหนองขาม
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๓ ชุมชนบ้านชากกระปอก
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านทุ่งกราด
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านบางละมุง
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านหนองมะนาว
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านนาใหม่
รายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนฯ เขต ๔ ชุมชนบ้านหนองพังพวย

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙