ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้1258คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37863คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978632คน
 
 
 
 
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม

วิสัยทัศน์
ยุติธรรมก้าวหน้า ประชามีส่วนร่วม
คณะที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

1. นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา ประธานที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
2. นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ที่ปรึกษา
3. พันตำรวจเอกนิทัศน์ สสิวงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ที่ปรึกษา
4. หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษา
5. นายจักรพงษ์ รัชนีกูล ปลัดอำเภอศรีราชา(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ปรึกษา
6. พัฒนาการอำเภอ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

1. นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานกรรมการ
2. นายจตุพร บุญชอบ รองประธานกรรมการ
3. นายมานพ อิ่มเอิบ รองประธานกรรมการ
4. นายแดง กลิ่นหอม กรรมการ
5. นางอนงค์ เทียนภาสกร กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีพรเทพ เทพรัศมี กรรมการ
7. นายสามารถ แสงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนกลางกำหนด รวมทั้งการประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนวยการในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกที่ดีด้านการยุติธรรมในตำบล
4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบล
5. ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้การดำเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าการตามอำนาจหน้าที่
7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในข้อกฎหมาย รวมทั้งไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท หรือระงับข้อขัดแย้งในตำบล
8. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จำแนกและส่งต่อไปยังหน่วยงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
9. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหรือส่งต่อกรณีรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
10. รับแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดีอาญาในหมู่บ้านตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในตำบล
12. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอ


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙