ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์45คน
ผู้ชมวันนี้1273คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37878คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978647คน
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
๑.๒ ติดตั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะ
๑.๓ ขยายเขตวางท่อประปา
๑.๔ พัฒนาระบบจราจร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๒.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจร ตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชนและสามารถนำผลพลอยได้จากการดำเนินงานมาใช้ประโยชน์
๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การป้องกันและควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ และเสียง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
๒.๔ การอนุรักษ์ การปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างสมดุล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒.๕ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน
๒.๖ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการฆ่าสัตว์
๒.๗ จัดระบบการประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชากร
๒.๘ การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
๒.๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลฯ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๓.๒ จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน
๓.๓ อำนวยความสะดวกนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตเทศบาลฯ โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาให้กับนักลงทุน
๓.๔ พัฒนาส่งเสริมคุณภาพและสุขาภิบาลของอาหารและสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย
๓.๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔.๑ ส่งเสริมการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น
๔.๒ สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ โดยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต และสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเทศบาลฯ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
๔.๒.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๒.๒ จัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๒.๓ ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่น
๔.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เด็กแรกเกิดและ ให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวอบอุ่น ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
๔.๕ ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นมีความเอื้ออาทรในชุมชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕.๑ พัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
๕.๒ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน
๕.๓ เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๔ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
๕.๕ ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖.๑ สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
๖.๒ พัฒนาจัดตั้งและสนับสนุนให้มีที่ทำการชุมชนหรือศาลาเอนกประสงค์
๖.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การบริการ และข้อมูลสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพสถานที่การให้บริการ
๖.๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ พนักงานจ้าง
๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๖.๖ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
๖.๘ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
๖.๙ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
๖.๑๐ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลฯ
๖.๑๑ ส่งเสริมความรู้ กฎระเบียบ กฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชน

************************************


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙