ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้1246คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37851คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978620คน
 
 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ระบบอัตโนมัติ 12 หมายเลข โทร. 0-3840-0808-19

รายชื่อ/หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเลขภายใน

นายกเทศมนตรี (นางจินดา ถนอมรอด)

0-3840-0801

0-3849-4956

111 , 112

รองนายกเทศมนตรี (นายเรวัติ เขียวสนิท)

0-3840-0803

0-3849-4955

222

รองนายกเทศมนตรี (นายสันติ ศิริตันหยง)

0-3840-0804

0-3849-4955

333

รองนายกเทศมนตรี (นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล)

0-3840-0808 - 19

0-3849-4955

444

รองนายกเทศมนตรี (นายสุขุม อินแดง)

0-3840-0808 - 19

0-3849-4955

555

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นายสนั่น ชะเอม)

0-3849-0203

0-3849-0203

803

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นายชัชชัย อุบลวรรณ)

0-3849-0203

0-3849-0203

803

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ)

0-3849-0205

0-3849-0203

802

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นายปรีชา ธรรมประเสริฐ)

0-3849-0205

0-3849-0203

804

เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสายชล เชาว์ไทย)

0-3849-0205

0-3849-0203

804

ปลัดเทศบาล (นายภูษิต แจ่มศรี)

0-3840-0805

0-3840-0805

666 , 667

รองปลัดเทศบาล (นายอาคม นันตติกูล)

0-3840-0807

0-3840-0807

888 , 889

รองปลัดเทศบาล (นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี)

0-3840-0806

0-3840-0806

777 , 778

รองปลัดเทศบาล (นายอนันต์ บุญสม)

0-3840-0808-19

0-3849-4723

612, 136

รองปลัดเทศบาล (นายชวน ฉิมกล่อม)

0-3840-0808-19

0-3849-4723

137,138

สำนักปลัดเทศบาล

0-3849-4722 23

0-3849-4723

100 124

สำนักการคลัง

0-3849-4718-9

0-3849-4718-9

200 -224

สำนักการช่าง

0-3849-4952-53

0-3840-0827

300 -323

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0-3849-4720-21
0-3849-4861

0-3849-4861
0-3849-4721

400 -413

กองการศึกษา

0-3849-4950 -51

0-3849-4950

500 -515

กองวิชาการและแผนงาน

0-3849-4716 -17

0-3849-4717

600 -617
234 -237

กองช่างสุขาภิบาล

0-3840-0808 -19

0-3840-0827

326 , 328

กองสวัสดิการสังคม

0-3840-0829 -30

0-3840-0830

700-711

หน่วยตรวจสอบภายใน

0-3840-0808 -19

0-3849-4723

125

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

0-3840-0820-21

0-3840-0820

114-115

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-3849-0199
0-3849-0554

0-3849-0554

117-119

งานประชาสัมพันธ์

0-3840-0822

0-3840-0822

614-616

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

0-3840-0808-19

0-3840-0808-19 ต่อ 617

613,617

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์)

0-3876-2910
0-3848-1199

0-3876-2910

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)

0-3824-0111
0-3824-0440

0-3824-0111

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)

0-3831-2622
0-3831-2633

0-3831-2622

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

0-3849-0553

0-3849-0553

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
(มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา)

0-3840-0832

0-3840-0832

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

0-3849-3368

0-3849-3368

โรงบำบัดน้ำเสีย

0-3840-0836-37

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

0-3833-8368

สถานีวิทยุชุมชนแหลมฉบัง FM 96.25 MHz.

0-3840-0454

0-3840-0454

ศูนย์อปพร. แหลมฉบัง

0-3849-3289

0-3849-3289

กศน.อำเภอศรีราชา

0-3849-0891

0-3840-0835

 


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙