ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้1383คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37988คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978757คน
 
 
 
 
 
แจ้งย้ายเข้า
แจ้งย้ายเข้า

การแจ้งย้ายเข้า

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้าย

     4.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งสองตอนให้เจ้าบ้านลงชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าทั้ง 2 ตอน

     5. กรณีผู้ไปแจ้งย้ายเข้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านให้

ไปดำเนินการแทนเพิ่มอีกฉบับหนึ่ง

     6.ในกรณีมีบุคคลที่ย้ายเข้าเป็นคนต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวที่สถานีตำรวจ

ท้องที่ย้ายเข้าก่อน

     7.ในกรณีบุคคลที่จะย้ายเข้า และต้องการเป็นเจ้าบ้าน ต้องนำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขาย หากไม่มาดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบหมายให้ย้ายเข้ามาดำเนินการแทน


การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะเข้าไปอยู่ใหม่

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้า

     4. หนังสือมอบหมายและหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า

     5 .ผู้แจ้งย้ายเข้าต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท****


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙