ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
  รายงาน รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  ดาวน์โหลดเทมเพลต
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้116คน
ผู้ชมเมื่อวาน1225คน
ผู้ชมเดือนนี้48509คน
ผู้ชมเดือนก่อน63888คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1977429คน
 
 
 
 
 
Custom Search
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
งานวันเด็กแหลมฉบัง 9 มกราคม 2558
มอบของรางวัลให้กับผู้ชำระภาษีรายแรก
ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครั้งแรก
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(ถนนเทศบาล 7เชื่อมถนนเทศบาล8)โดยวิธีสอบราคา
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) ศึกษานอกเวลาราชการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 22-30 ธันวาคม 2557
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำงบประมาณรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ประมูลจ้าง เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมนำไปกำจัด ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมกระบวนการพัฒนา "ชลบุรีเมืองน่าอยู่"
รวมภาพผลิตภัณฑ์ทาสิว ทาฝ้า ทำให้หน้าขาว ที่ อันตราย และ ผิดกฎหมาย
การเรียกเก็บ และ ช่องทางการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
สรุปการประเมินผลการติดตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2556
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จังหวัดนครราชสีมา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.0-3840-0808-19 ต่อ 235 , E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙