ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
  รายงาน รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์36คน
ผู้ชมวันนี้1703คน
ผู้ชมเมื่อวาน1823คน
ผู้ชมเดือนนี้39445คน
ผู้ชมเดือนก่อน59078คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1477542คน
 
 
 
 
 
Custom Search
 
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ แหลมฉบัง 57
ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
การแข่งขันว่ายน้ำแหลมฉบัง ประจำปี ๒๕๕๗
ประักาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายอ้อมแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง 255ประจำปี พ.ศ.7
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนศรีกุญชร (โรงไม้ขีด) ช่วงที่ 1 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้บริหาร
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเจตน์อำนาจ (ตั้งแต่แยกซุปเปอร์มาร์ท-สภอ.บ้านบึง) ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นท้องคลองห้วยบึง (ตั้งแต่น้านขนมจีนแม่กิมซัว-ด้านหลังโกดังกิจกสิกร) ครั้งที่ 2
การเรียกเก็บ และ ช่องทางการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
สรุปการประเมินผลการติดตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2556
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ผังเมือง
เบอร์โทรศัพท์สอบถามสำนักทะเบียนที่ทำบัตรประชาชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง จังหวัดพิจิตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเดิด จังหวัดยโสธร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.0-3840-0808-19 ต่อ 235 , E-mail : admin@lcb.go.th