ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
  รายงาน รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  ดาวน์โหลดเทมเพลต
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้102คน
ผู้ชมเมื่อวาน2553คน
ผู้ชมเดือนนี้60640คน
ผู้ชมเดือนก่อน59337คน
ผู้ชมทั้งสิ้น2048897คน
 
 
 
 
 
Custom Search
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน”
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เชิญร่วมงาน "Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง" ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งงานว่างวันที่ 5 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนบางละมุง 23
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารบริการประชาชน ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาซื้อไมโครโฟนและอุปกรณ์
สำนักงานงานแรงจังหวัดชลบุรี กำหนดดำเนินงานโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดชลบุรี ประปี 2558 ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2557
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมกระบวนการพัฒนา "ชลบุรีเมืองน่าอยู่"
รวมภาพผลิตภัณฑ์ทาสิว ทาฝ้า ทำให้หน้าขาว ที่ อันตราย และ ผิดกฎหมาย
การเรียกเก็บ และ ช่องทางการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
สรุปการประเมินผลการติดตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2556
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบัวหุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดตาก
 
นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙